How to say and write my name in Chinese (female names)

In this post I have provided a list of English to Chinese translations of female English names, each with audio pronunciation you can listen to and animations showing how to write the characters, so you can be sure you know how to pronounce and write your name correctly.

Beside every name there is a little speaker and pencil icon, like this:
“Mary” in Chinese is

  • Click on the speaker to listen to your name spoken
  • Click on the pencil to see an animation of how to write your name

Be sure to check out our post on writing male names in Chinese.

There are a few shortcomings of directly translating foreign names to Chinese, which I will explain first:

  • Foreign names are translated to Chinese phonetically, meaning based on how they sound, not based on any meaning that your name may have in English. For example “Mary” in Chinese is written as , where there character is pronounced as “mǎ” and the character is pronounced as “lì” in Chinese.
  • A “middle dot” character is often used when separating characters in non-Chinese names, a middle dot being just like a normal full stop or period but is vertically in the middle of the character like·this (can·you·see·the·small·dot?). As an example the name “William Shakespeare” is Wēilián··Shāshì (wēilián·shāshìbǐyǎ); you can see there is a middle dot between “William” Wēilián (wēilián) and “Shakespeare” is Shāshì (shāshìbǐyǎ). It is much clearer with the middle dot no only which characters belong to each other, but also it makes it obvious that this is a foreign name.
  • Chinese does not have the same sounds as English, thus the Chinese pronunciation of your name will sound a bit unusual. Continuing with the example of the name “Mary”, there is no suitable character for “ry”, thus “li” is used instead, making the name “Mali” rather than “Mary”.
  • Many characters in Chinese have exactly the same pronunciation or a similar pronunciation whereby the sound is the same but the tone is different. You could technically use any character you like which has the appropriate sound, however most common foreign names have common pronunciation. As an example Mary could be written as , which has exactly the same pronunciation as , that is “mǎlì”, however this would be a bit strange due to it’s meaning – see my next point below.
  • The Chinese characters that are chosen for a name typically are selected because they carry a good meaning. Taking the name “Mary” and its Chinese translation of , here means “agate” rock, some consider a healing stone, and means beautiful. If you had decided to instead translate Mary as [ras say=”马力”], the pronunciation would have been the same as [ras say=”玛丽”], however the meaning is actually “horsepower”, which I think you’d agree isn’t a good translation.
  • Chinese names are normally two or three characters, where the first character is the surname and the other one or two characters are the given name. For example ZhōuEnlái (zhōu ēnlái) , who was first Premier of the Peoples Republic of China. His surname is zhōu (zhōu) and given name is ēnlái (ēnlái). In English you might write his name with the given name first followed by the surname, that is “Enlai  Zhou”. Note however that ēnlái “Enlai” is the whole given name and should not broken down as a first (ēn) and middle name (lái). The translation of an English name to Chinese does not fit this format, as including the surname and the given name would make your name very long, thus usually just a given name is translated.

Now you have an appreciation of how names are translated in to Chinese, you are ready to look up your name in the list below.

This is a list of English female names in Chinese listed alphabetically:

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

A

English Chinese Pinyin Pronunciation
Abie ā ā bì
Adele ādàiěr ā dài ěr
Adeline lín ài dé lín
Adriana ā ā délǐ yǎ nà
Aeryn lín ài lín
Agnes āniè ā niè sī
Agnès āniè ā niè sī
Ailann àiLán ài lán
Alanis A ālā nísī
Alberta āěr ā’ěr bó tǎ
Alberte āěrbèi ā’ěr bèi tè
Alessia ālái西 ā lái xīyǎ
Alexa ālěishā ā lěi kē shā
Alexandra shān yà lì shān dé lā
Alexia yà lì kè xī yà
Alice àilì sī
Alicia 西 àilì xīyǎ
Aline lín ài lín
Alisa shā àilì shā
Alison āsēn ālì sēn
Alissa ā ālì sà
Alisson āsēn ālì sēn
Allison sēn àilì sēn
Alycia 西 ài lì xīyǎ
Alyssa shā ài lì shā
Alyssia 西 ài lì xīyǎ
Amanda Amàn āmàn dá
Amber ān ān bó
Amelia āméi ā méi lì yà
Amie ài mǐ
Amy měi ài měi
Anael ěr yà nà ěr
Anaïs ānài ā nài sī
Anastasia ā西 ā nà sī tǎ xīyǎ
Anca áng áng kǎ
Anders ān ān dé sī
Andrea ān ān dé lì yà
Andree ān ān dé lì
Angee An ānjí
Angela An ānjí lā
Angelina An ānjí lì nà
Angelique An ānjí lǐ kè
Angie An ānjí
Anis ā ā nī sī
Anisa Anshā ānnī shā
Anissa Anshā ānnī shā
Ann ān ān
Anna An ānnà
Anne An ānnī
Anne-Lise ān·· ān·lì sī
Annette An ānnī tè
Annick ān ān níkè
Annie An ānnī
Anouk ā ā nǔ kè
Anthea An西 ānxī yà
Antonette āntuōnèi ān tuō nèi tè
April ěr ài pǔ’ěr
Ariana An ài lì ānnà
Ariane ān ài lì ān
Arianna An ài lì ānnà
Arianne ān ài lì ān
Artemis ā ā tè mí sī
Ashley shén ài shén lì
Ashlyn āshénlín ā shén lín
Aswimi āwēi ā sī wēi mǐ
Audrey dài ào dài lì
Aurelia lěi ào lěi lì yà
Avril wēir àiwēi’er
Avrile wēir àiwēi’er
Aya ā ā yà
Ayleen lín ài lín
Aymerick ài mò lǐ kè
Azura ā ā sū lā

B

English Chinese Pinyin Pronunciation
Babette bèi bā bèi tè
Bambi bān bān bǐ
Barbara bā bā lā
Becky bèi bèi jī
Berenice bèilún bèi lún nī sī
Bernice bǎi bǎi nī sī
Betsy bèi bèi qí
Betty bèi bèidì
Beyonce áng bì áng sī
Bianca áng bì áng kǎ
Bibi bì bì
Bobbie bó bǐ
Bonnie bó ní
Brenda Lán bù lán dá
Bridget bù lǐjí tè
Brigitte bù lǐjí tè
Britanny bù lǐ tǎ ní
Brittany bù lǐ tǎ ní
Brooke bùlǔkè
Bryanna lái bù lái yà nà
Bryony lái bù lái nī

C

English Chinese Pinyin Pronunciation
Cailin Kǎilín kǎi lín
Caitlin Kǎilín kǎitè lín
Caly kǎ lǐ
Camellia méi kǎ méi lì yà
Cameron méilóng kǎ méi lóng
Camyl ěr kǎ mǐ’ěr
Candace kǎn kǎn dí sī
Candice kǎn kǎn dí sī
Candie gān gān dì
Candy gān gān dì
Caoimhe ēn kǎ ào ēn
Carena lěi kǎ lěi nà
Carina kǎ lì nà
Carlee 'ěr kǎ’ěr lì
Carmen mén kǎmén
Caro Luó kǎ luó
Carol Luóěr kǎ luó ěr
Carrie Kǎi kǎi lì
Cassandra sāng kǎ sāng dé lā
Catherina Kǎilín kǎisèlín nà
Catherine Kǎilín kǎisèlín
Cathy Kǎi西 kǎi xī
Cecile sàiqiànr sài qiàn er
Cecilia sāi西 sāi xī lì yà
Celeste 西Lái xī lái sī tè
Celestine sāiláitīng sāi lái sī tīng
Celia xī lì yà
Charleen chálín chá lín
Charlena chálián chá lián nà
Charlene chálián chá lián
Charlène xiàlián xià lián
Charlize chá chálǐ zī
Charlotte xià绿 xià lǜ dì
Chelsea Qiè'ěr西 qiè’ěrxī
Chelsey Qiè'ěr西 qiè’ěrxī
Cheryl xièěr xiè lì ěr
Christiane 'ān kèlǐsīdì ān
Christie kèlǐsīdì
Christin dīng kè lǐsī dīng
Christina kèlǐsīdì nà
Christine tíng kè lì sī tíng
Christy kèlǐsīdì
Chrystalle Tài kè lǐsī tài
Cindy xīn xīn dí
Claire lái'ěr kèlái’ěr
Clara lái kè lái lā
Clarette ruì kè lā ruì tè
Clary lái kè lái lì
Claudia láo kè láo dí yà
Claudina láo kè láo dí nà
Claudine láotīng kè láo tīng
Claudy láo kè láo dí
Clea kè lì
Clementine láimén kè lái mén dì nà
Cleopatra lěi kè lěi ào pà tè lā
Clothilde Luòěr kè luò dì ěr
Colette Lái kē láitè
Conny kē nī
Constance kāngtǎn kāng sītǎn sī
Corinna lín kē lín nà
Courtney kǎo kǎo tè ní
Cristi kè lì sī dì
Cristie kè lì sī dì
Cynthia xīn西 xīnxīyà

D

English Chinese Pinyin Pronunciation
Daisy dài西 dài xī
Dalila dá lì lā
Dan dān dān
Dana dān dānnà
Daniela dānniè dān niè lā
Danielle dāněr dān nī ěr
Daphne dáfúnī
Davina dàiwéi dàiwéinà
Dayana dá yà nà
Debby débǐ
Deborah dài dài bó lā
Denise dān dān nī sī
Destiny dài dài sī dì nī
Diana Dài'ān dài ānnà
Diane dàiān dài ān
Dina dí nà
Doll Duō'ěr duō ěr
Donna Táng tángnà
Donny Táng táng ní
Dora duō duō lā
Doreen duōlín duō lín
Dorian duōān duō lǐ ān
Doris duō duō lì sī
Dorothy duōluó西 duō luó xī
Dulcie ěr西 dá’ěr xī

E

English Chinese Pinyin Pronunciation
Edna ài dé nà
Eileen lín ài lín
Electra lái yī láikè tè lā
Elena lián yī lián nà
Elicia 西 ài lì xī yà
Elina ài lì nà
Eliona āi āi lì ào nà
Elisa àishā ài lì shā
Elisabeth shābái yīlìshābái
Elise àilìsī
Elissa ài lì sà
Elizabeth shābái yīlìshābái
Ella ài lā
Elle ài lì
Ellen lún ài lún
Eloise luó ài luó yī
Elora láo yī láo lā
Elsa ěrshā ài ěr shā
Elyse ài lì sī
Elysia àixiá ài lì xiá
Emelinda Méilín ài méilín dá
Emilie ài mǐ lì
Emily ài mǐ lì
Emma ài mǎ
Erica ài lì kǎ
Erika ài lì kǎ
Estelle āiěr āi sī tè ěr
Esther tiē yǐ sī tiē
Eva yī wá
Eve yī fū
Eveline wéilín ài wéi lín
Evelyn lín ài fú lín
Evelyne lín ài fú lín

F

English Chinese Pinyin Pronunciation
Fancy fànqiàn fàn qiàn
Fatima fǎ dì mǎ
Faye Fěi fěi
Felicia Fēi西 fēi lì xīyǎ
Filipa Fēi fēi lì pà
Fiona Fēi fēi ào nà
Flora Luó fú luōlā
France lǎng fú lǎng sī
Frankie lán fúlánkè

G

English Chinese Pinyin Pronunciation
Gaea gài gài yà
Gaelle Gài'ěr gài ěr
Garance JiāLán jiā lán sī
Gea jí yà
Georgette Qiáozhì qiáozhì tè
Georgia Qiáozhì qiáozhìyà
Georgina Qiáo qiáo jī nà
Gigi jí jí
Gillian lián jí lián
Gina jí nà
Ginger jīnzhèěr jīn zhè ěr
Gisele sàiěr jí sài ěr
Gladys gélā dì sī
Grace lěi gé lěisī
Gwendolyn wéndōulín gū wén dōu lín

H

English Chinese Pinyin Pronunciation
Hannah hàn hàn nà
Hayley hǎi hǎi lì
Heather xī sè
Heidi hǎi hǎi dì
Heidy hǎi hǎi dì
Helen Hǎilún hǎilún
Holly hé lì
Hortense ěrtǎn ào ěr tǎn sī

I

English Chinese Pinyin Pronunciation
Iana yà nà
Ilana yī lā nà
Ilona Luó yī luōnà
Ines nèi yī nèi sī
Ingrid yīng yīng gé lì
Irene lín yī lín nà
Irina yī lì nà
Irma ěr yī ěr mǎ
Isabell bèi yī sà bèi
Isabella Bèi yī sà bèi lā

J

English Chinese Pinyin Pronunciation
Jackie jié jié jī
Jacklyn Jiékuílín jié kuí lín
Jacquie Jiǎ jiǎ qí
Jade Jiǎ jiǎ dé
Jaidan jiédān jié dān
Jamie Jié jié mǐ
Jamy Jié jié mǐ
Jane jiǎn jiǎn
Janet zhēn zhēnnī
Jani jié jié nī
Janice Zhān zhānnīsī
Jany Jiǎ jiǎ nī
Jaquie Jiǎ jiǎ qí
Jayme Jié jié mǐ
Jeanette zhēn zhēnnī tè
Jeanine jiézhù jié níng
Jeannine jiézhù jié níng
Jenna zhēn zhēn nà
Jenni zhēn zhēnnī
Jennifer zhēn zhēn ní fú
Jenny zhēn zhēnnī
Jessica Jié西 jié xī kǎ
Jessy Jié西 jié xī
Jessyca Jié西 jié xī kǎ
Jinny jí nī
Joan qióng qióng
Joanna QiáoAn qiáo ānnà
Joanne Qiáoān qiáo ān
Jodie Zhū zhū dí
Jody Zhū zhū dí
Johanna Yuēhàn yuēhàn nà
Johanne Qiáoān qiáo ān
Jolianne Qiáoān qiáolì’ān
Josephine Yuēfēn yuē sè fēn
Joy Qiáo qiáo yī
Joyce Qiáo qiáo ài sī
Judith Zhū zhūdísī
Judy Zhū zhū dì
Julia Zhū zhūlìyà
Julie Zhū zhū lì
June Zhūēn zhū ēn
Justine Jiǎtīng jiǎsītīng

K

English Chinese Pinyin Pronunciation
Kaitlin Kǎilín kǎitè lín
Kako kǒu kǎ kǒu
Kaley Kǎi kǎi lì
Kamélia méi kǎ méi lì yà
Kara kǎlā
Karelle léi kǎ léi lè
Karen Kǎilín kǎi lín
Karianne ān kǎ lì ān
Karina kǎ lì nà
Karis kǎ lì sī
Karla kǎlā
Karo Luó kǎ luó
Karolanne Luólán kǎ luólán
Kassandra sāng kǎ sāng dé lā
Katalina kǎ tǎ lì nà
Kate Kǎi ((KKaaii TT ee)) kǎitè (Kai Te)
Katel kǎtè
Katerine lín kǎtè lín
Katherin Kǎilín kǎisèlín
Katherine Kǎilín kǎisèlín
Katheryne Kǎilín kǎisèlín
Kathleen Kǎilín kǎisèlín
Katia kǎ tí yà
Katie Kǎi kǎi dì
Katrina Kǎilín kǎitè lín nà
Katy Kǎi kǎi dì
Kaya kǎ yà
Kaye Kǎi kǎi yé
Kayla Kǎi kǎi lā
Keiler Kǎilēiěr kǎi lēi ěr
Keira Kǎi kǎi lā
Kelly Kǎi kǎi lì
Kelsey Kǎiěrsāi kǎi ěr sāi
Kelyne lín kē lín
Kerry-Ann Kǎiān kǎi lì ān
Kerry-Anne Kǎiān kǎi lì ān
Khelina kè lì nà
Kim jīn ((JJiinn)) jīn (Jin)
Kimberley jīn jīnbólì
Kira qí lā
Kirsty kēsī dì
Kristi kè lì sī dì
Kristie kè lì sī dì
Kristina kèlǐsīdì nà
Kristine tīng kè lì sī tīng
Kristy kèlǐsīdì
Kya jiā jiā

L

English Chinese Pinyin Pronunciation
Lalie lā lì
Laly lā lì
Lamia lā mí yà
Lara láo láo lā
Laura láo láo lā
Laure Luóěr luō ěr
Laureen láolín láo lín
Laurence Láolún láolúnsī
Laurene láolún láo lún
Laurie luó luó lì
Laurine láolín láo lín
Laury luó luó lì
Layla lěi lěi lā
Leilani lěi lěi lā nī
Leilany lěi lěi lā nī
Lena lì nà
Leona An lì ānnà
Leonie lěi lěi ào nī
Lesley lái lái sī lì
Leslie lái lái sī lì
Lesly lái lái sī lì
Letitia lěixià lěi dì xià
Libby lì bì
Lila lì lā
Liliane ān lìlì ān
Lilith lìlì sī
Lilly lìlì
Lily lìlì
Lily-Rose Luó lìlì luósī
Lina lì nà
Linda lín lín dá
Lindia lín lín dì yà
Lindsay línsài lín sài
Lisa shā lì shā
Lisange Sāng lì sāng rì
Lise lì sī
Lola luó luōlā
Lolita Luò luò lì tǎ
Lorene láolún láo lún
Lorette Luóruì luōruìdé
Lorianne láoān láo lì ān
Louise lùyì sī
Loyce Luó luō yī sī
Lucia qiàn lù qiàn yà
Lucy 西 lù xī
Luna lù nà
Lydia lì dì yà
Lydie lì dì
Lyla lì lā
Lynda lín lín dá
Lynette nài lì nài tè
Lynn lín lín
Lynne lín lín
Lysa shā lì shā
Lysange Sāng lì sāng rì

M

English Chinese Pinyin Pronunciation
Maaike mǎ ài kè
Madeleine lín mǎ dé lín
Madeline lín mǎ dé lín
Madison Màixùn mài dí xùn
Mae méi méi
Maeve mǎ yī fú
Magdalena léi mǎ gé dá léi nà
Maggy mǎ jí
Maï mài mài
Maiwen wén mǎ yīwén
Malorie Luó mǎ luō lì
Mandy màn màn dì
Mani mǎ nī
Margaret mǎ gé lì tè
Margareth lěi mǎ gé lěi sī
Maria mǎlìyà
Mariana An mǎlì ānnà
Mariane ān mǎlì ān
Marianna An mǎlì ānnà
Marika mǎlì kǎ
Marilyne lín mǎlì lín
Marina mǎlì nà
Marisa shā mǎlì shā
Marlene lín mǎ lín
Martha shā mǎ shā
Mary mǎlì
Mary-Lou ·· mǎlì·lù
Maryane ān mǎlì ān
Maryanne ān mǎlì ān
Marylise mǎlì lì sī
Maryse ruìsài mǎ ruì sài
Mathis mǎ xī sī
Matrika mǎ tè lì kǎ
Maud mò dé
Maureen lín mù lín
Maxine xīn mǎ kě xīn
May méi méi
Maya mǎyǎ
Mayleen méilín méi lín
Maylene méilián méi lián
Meg méi méi gé
Melany méiLán méi lán nī
Melba méiěr méi ěr bā
Melinda měilián měi lián dá
Melody Méiluò méi luò dí
Meryl méiěr méi lì ěr
Mia mǐ yà
Michaela Kǎi mǐ kǎi lā
Michelle xiē'ěr mǐ xiē ěr
Milena lěi mǐ lěi nà
Mina mǐ nà
Minna mǐ nà
Molly mòlì
Mona méng méng nà
Monica mò nī kǎ
Mony mò ní
Moreen lín mò lín
Morissette Sài mò lǐ sài tè
Muriel ěr mù lì ěr
Myriam ān mǐ lǐ ān

N

English Chinese Pinyin Pronunciation
Nadia nà dí yà
Nadina nà dí nà
Nadine dīng nà dīng
Nancy nánqiàn nán qiàn
Naomi nà ào mǐ
Naomie nà ào mǐ
Natalie nà tǎ lì
Natalina nà tǎ lì nà
Natasha shā nà tǎ shā
Nicole 'ěr ní kē ěr
Nikita ní qí tǎ
Nina nī nà
Nishta shén nī shén tǎ
Noa nuòā nuò ā
Noelle nuòěr nuò’ěr
Norah nuò nuò lā
Nori nuò nuò lì

O

English Chinese Pinyin Pronunciation
Olive wéi ào lì wéi
Olivia wéi ào lì wéi yǎ
Oona wū nà
Ophelia ōuFēi ōu fēi lì yà
Oriana ōu ōu lì yǎ nà
Orlanda Lán ào lán dá

P

English Chinese Pinyin Pronunciation
Pam pà mǔ
Pamela pà mǐ lā
Patricia xià pà tè lǐ xià
Patsy qiàn pà tè qiàn
Paula bǎo bǎo lā
Pauline Bǎolín bǎolín
Pear ěr pí ěr
Pearl zhēnzhū zhēnzhū
Peggy pèi pèi jí
Penelope pèinèiLuò pèi nèi luò pǔ
Penny pèi pèi nī
Philipppa Fēi fēi lì pà
Phoenix Fēi fēi níkè sī
Phyllis Fēi fēi lì sī
Priscilla 西 pǔ lǐ xīlā
Priscillia 西 pǔ lǐ xī lì yà
Prudence dēng pǔ lǔ dēng sī

Q

R

English Chinese Pinyin Pronunciation
Rachael lěiqièěr lěi qiè ěr
Rachel qiūqiū qiū qiū
Rebecca bèi lì bèi kǎ
Rebeckah bèi lì bèi kǎ
Rebekka bèi lì bèi kǎ
Regina lěi lěi jí nà
Rejane lěizhēn lěi zhēn
Renee lěi lěi nī
Rhianne ān lì ān
Rita lì tǎ
Roberta Luó luō bó tǎ
Romy Luó luō mì
Rosa luóshā luó shā
Rose Luó luósī
Roselyn LuóLéi'ēn luō sī léi ēn
Rosie luó西 luó xī
Rosy luó西 luó xī
Roxana Luóshā luō kè shā nà
Roxanne Luóshān luōkèshān
Ruth lù sī

S

English Chinese Pinyin Pronunciation
Sabine bīn sà bīn
Sabrina sà bù lì nà
Sadie sà dì
Salama sà lā mǎ
Sally shā shā lì
Salomay shāměi shā lè měi
Sandra Sāng sāng dé lā
Sandy sāng sāng dí
Sanny sà nī
Sara Shā shā lā
Sarah Shā shā lā
Satina sà dì nà
Savannah fán sà fán nà
Scarlett Jiā sī jiā lì
Selena sāilěi sāi lěi nà
Seleste 西Lái xī lái sī tè
Serena sāiléi sāi léi nà
Shaleen shālín shā lín
Shana shā shā nà
Shanie shā shā nī
Shannen shānóng shā nóng
Shannon shānóng shā nóng
Sharon shālǎng shā lǎng
Shary shā shā lì
Shatoya sài sài tú yǎ
Shauna Shào shào nà
Shawn Xiāo'ēn xiào ēn
Sheena qiàn qiàn nà
Sheila shài shài lā
Shelby xièěr xiè’ěrbì
Shelley xiè xiè lì
Shelly Xuělái xuě lái
Shiela xī lā
Shirila shén shén lì lā
Shirley xuě xuě lì
Shona shā shā nà
Sibylle xī bì lè
Silvana qiàněr qiàn ěr wǎ nà
Simone qiànméng qiàn méng
Sloane lóng sī lóng
Sofia suǒFēi suǒfēiyà
Solenne lián sū lián
Solveig Suǒ'ěrwéi suǒ ěr wéi gé
Sonia Suǒ suǒní yà
Sonja Sòng sòng yǎ
Sophia fēi sū fēi yà
Stacey dàiqiàn sī dài qiàn
Stefany fēn sīdìfēn nī
Stella sī tè lā
Stephany fēn sīdìfēn nī
Susie 西 sū xī
Suzanne shān sū shān
Suzel sāi sū sāi
Suzie 西 sū xī
Sybelle bèi xī bèi
Sylvia 西ěrwéi xī ěr wéi yà
Sylvie 西ěrwéi xī ěr wéi

T

English Chinese Pinyin Pronunciation
Tabata tǎ bā tǎ
Tabatha tǎ bā tǎ
Taina Tài tài nà
Tamara tǎ mǎ lā
Tammy tǎ mǐ
Tania tǎ ní yà
Tara Tài tài lā
Tatiana An tǎ tí ānnà
Taylor Tài tàilēi
Thalia tǎ lì yà
Tia tí yà
Tiffany fán dì fán nī
Tina dì nà
Tony tuō tuōní
Tori tuō tuō lì
Tracy cuì西 cuì xī
Treena tè lì nà
Tricia ruì tè ruì sà
Trina Cuī cuī nà
Trinity cuì cuì nī tí
Tyra Tài tài lā
Tyrone Tàilǎng tàilǎng

U

English Chinese Pinyin Pronunciation
Tabata tǎ bā tǎ
Tabatha tǎ bā tǎ
Taina Tài tài nà
Tamara tǎ mǎ lā
Tammy tǎ mǐ
Tania tǎ ní yà
Tara Tài tài lā
Tatiana An tǎ tí ānnà
Taylor Tài tàilēi
Thalia tǎ lì yà
Tia tí yà
Tiffany fán dì fán nī
Tina dì nà
Tony tuō tuōní
Tori tuō tuō lì
Tracy cuì西 cuì xī
Treena tè lì nà
Tricia ruì tè ruì sà
Trina Cuī cuī nà
Trinity cuì cuì nī tí
Tyra Tài tài lā
Tyrone Tàilǎng tàilǎng

V

English Chinese Pinyin Pronunciation
Valentine lúntīng wǎ lún tīng
Valeria lái wǎ lái lǐ yà
Vay wēi wēi
Venus Wéi wéi nà sī
Veronica wéiLuó wéi luō ní kǎ
Vicki wēi wēi qí
Vicky wéi wéi jí
Victoria Wéiduō wéiduōlìyǎ
Virginia Wéi wéi jí ní yǎ
Viviane wéiwéiān wéi wéi ān

W

English Chinese Pinyin Pronunciation
Wanda wàng wàng dá
Wendy wēn wēn dì

X

Y

English Chinese Pinyin Pronunciation
Yannel nèiěr yǎ nèi ěr
Yasmine mǐn yǎ sī mǐn
Yaya yà yà
Ysatis yī sà dì sī
Yvaine fán yī fán
Ywen wén yī wén

Z

English Chinese Pinyin Pronunciation
Zettie zī dì
Zoe zuǒ zuǒ yī
Zoïk zuǒ zuǒ yī kè

In this post I have provided a list of English to Chinese translations of male English names with audio pronunciation you can listen to so you are sure of how to say your name. There are a few shortcomings of directly translating your English name to Chinese, which I have covered in my previous post on writing female names in Chinese.