Chinese Driving and Car Vocabulary and Phrases

This post will cover driving vocabulary and phrases in Chinese.

Chinese Car Vocabulary

 • Accelerator pedal jiābǎn (jiā​sù tà​bǎn)
 • Back seat hòuzuò (hòu​zuò)
 • Brake Lights shāchēdēng (shā​chē​dēng)
 • Brake pedal shāchēbǎn (shā​chē tà​bǎn)
 • Car chē (qì​chē) or more commonly just chē (chē)
 • Car park tíngchēchǎng (tíng​chē​chǎng)
 • Car service chē (qì​chē fú​wù)
 • Car speed chē (chē​sù)
 • Car window chēchuāng (chē​chuāng)
 • Change lanes huànchēdào (huàn chē dào)
 • Change oil huànyóu (huàn yóu)
 • Child seat értóngzuò (ér​tóng zuò​yǐ)
 • Clutch pedal bǎn (lí​hé​qì tà​bǎn)
 • Car chē (qì​chē) or more commonly just chē (chē)
 • Drivers side fāngwèi (sī​jī fāng​wèi)
 • Engine Oil yóu (jī​yóu)
 • Fill up with petrol huànyóu (huàn yóu)
 • Flat tyre bàotāi (bào tāi)
 • Fog light dēng (wù​dēng)
 • Front seat qiánzuò (qián zuò)
 • Handbrake shǒuzhá (shǒu​zhá)
 • Hazard lights wēixiǎnjǐnggàodēng (wēi​xiǎn jǐng​gào dēng)
 • Headlight dēng (dà​dēng)
 • Indicator / Signal zhuǎnxiàngdēng (zhuǎn​xiàng​dēng) or fāngxiàngdēng (fāng​xiàng dēng)
 • Odometer chéngbiǎo (lǐ​chéng​biǎo)
 • Passenger side chéngzuòwèi (chéng​kè zuò​wèi)
 • Passenger window chéngwèidechuānghu (chéng​kè wèi de chuāng​hu)
 • Petrol tank yóuxiāng (yóu​xiāng)
 • Reversing dǎochē (dǎo​chē)
 • Reversing camera dǎochēshèxiàng (dǎo​chē shè​xiàng​jī)
 • Seat belt ānquándài (ān​quán​dài)
 • Spare tyre bèiyònglúntāi (bèi​yòng lún​tāi)
 • Speedometer (sù​dù​jì)
 • Steering Wheel fāngxiàngpán (fāng​xiàng​pán)
 • Tail light wěidēng (wěi​dēng)
 • Traffic lane chēdào (chē​dào)
 • Windscreen dǎngfēngli (dǎng​fēng​bō​li)
 • Windscreen wiper guā (yǔ​guā qì)

Chinese Driving Vocabulary

 • Ambulance jiùchē (jiù​hù​chē)
 • Check the oil jiǎncháyóu (jiǎn​chá jī​yóu)
 • Drive straight ahead zhíwǎngqiánkāi (yī​zhí wǎng​qián kāi)
 • Fire truck jiùhuǒchē (jiù​huǒ chē)
 • Flat tyre bàotāi (bào tāi)
 • Parking meter tíngchēshí (tíng​chē jì​shí​qì)
 • Pay the parking zhītíngchēfèi (zhī​fù tíng​chē fèi)
 • Police Car jǐngchē (jǐng​chē)
 • Police check point jǐngchájiǎncházhàn (jǐng​chá jiǎn​chá​zhàn)
 • Rear vision mirror hòushìjìng (hòu​shì​jìng)
 • Reverse dǎochē (dǎo​chē)
 • Speed limit xiànzhì (sù​dù xiàn​zhì)
 • Turn left zhuǎnzuǒ (zhuǎn zuǒ)
 • Turn right zhuǎnyòu (zhuǎn yòu)
 • Traffic lights hóng绿dēng (hóng​lǜ​dēng)

Driving phrases

 • Please help me with my seat belt qǐngbāngnòngānquándài (qǐng bāng wǒ nòng ān​quán​dài)
 • Please fasten your seat belt qǐnghǎoānquándài (qǐng xì hǎo ān​quán​dài)
 • English drive on the left, French on the right Yīngguórénxíngchēkàozuǒ,guórénkàoyòu (Yīng​guó​rén xíng​chē kào zuǒ, Fǎ​guó​rén kào yòu)
 • Our car has a flat tyre mendechēbàotāile (wǒ​men de chē bào tāi le)
 • Can you drive a bit faster? I’m in a hurry nínnéngkāikuàidiǎnrma?gǎnshíjiān (nín néng kāi kuài​diǎn​r ma? wǒ gǎn shí​jiān)
 • Please slow down qǐngmàndiǎnkāi (qǐng màn diǎn kāi)
 • We’re running out of petrol mendeyóuyàoyòngwánle (wǒ​men de qì​yóu yào yòng wán le)
 • Drive carefully kāichēxiǎoxīndiǎn (kāi​chē xiǎo​xīn diǎn)
 • We have a flat tyre menyǒulúntāibàole (wǒ​men yǒu yī gè lún​tāi bào le)
 • I’m getting my car serviced zàijiǎnxiūdechē (wǒ zài jiǎn​xiū wǒ de qì​chē)
 • I need to pay for the parking yàozhītíngchēfèi (wǒ xū​yào zhī​fù tíng​chē fèi)
 • Did he turn on his signal zhuǎnxiàngdēnglema? (tā dǎ zhuǎn​xiàng​dēng le ma?)
 • Gently push the clutch (pedal) qīngqīngcǎixiàbǎn (qīng​qīng cǎi xià lí​hé​qì tà​bǎn)
 • Drive faster kāikuàidiǎn (kāi kuài​diǎn)
 • Drive slower kāimàndiǎn (kāi màn diǎn)
 • Pull over here qǐngzàizhèkàobiāntíng (qǐng zài zhè​lǐ kào​biān tíng)
 • I’m looking for a car park zhèngzàizhǎotíngchēchǎng (wǒ zhèng​zài zhǎo tíng​chē​chǎng)